Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trái phiếu trả một lần

Trái phiếu trả một lần (Bullet Bond) là loại trái phiếu mà tiền lãi và tiền gốc sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn thay vì thanh toán định kỳ. Trái phiếu trả một lần không cho phép người phát hành mua lại trước ngày đáo hạn. Nếu lãi suất trên thị trường giảm, nhà phát hành không thể thu hồi trái phiếu và phát hành lô trái phiếu mới theo lãi suất thị trường. Trái phiếu trả một lần thường được sử dụng trong tình huống công ty hoặc tổ chức cần gọi vốn để đầu tư vào dự án hoặc hoạt động kinh doanh mà họ tin tưởng sẽ tạo ra lợi nhuận đủ để trả trái phiếu khi đáo hạn.

Trong trường hợp này, trái phiếu không tạo ra áp lực trả lãi hàng năm, cho phép doanh nghiệp tập trung vào việc sử dụng vốn một cách hiệu quả và không phải lo lắng về việc trả lãi hàng năm. Trái phiếu trả một lần có rủi ro cao hơn trái phiếu khấu trừ dần, vì nhà phát hành phải trả một khoản nợ lớn vào ngày đáo hạn, thay vì các khoản thanh toán nhỏ hơn trong suốt thời gian tồn tại của trái phiếu.

Công thức định giá Trái phiếu trả một lần:


Giá trị hiện tại của Trái phiếu = Giá trị hiện tại của các khoản thanh toán lãi + Giá trị hiện tại của Mệnh giá


Giá trị hiện tại của Trái phiếu = (Mệnh giá/(1+r)^p) + ∑Coupon/(1+r)^p


Trong đó:

- Coupon: Khoản lãi suất thanh toán định kỳ

- r: Lợi suất trái phiếu

- p = Kỳ thanh toán lãi

Ví dụ, A sở hữu một Trái phiếu trả một lần có mệnh giá là 100 triệu, lợi suất r = 5%, lãi suất coupon là 3%, trái phiếu trả lãi mỗi năm 2 lần trong vòng 5 năm.

Như vậy tổng kỳ thanh toán lãi của trái phiếu này sẽ là 10 (n = 10)

Giá trị hiện tại Trái phiếu trả một lần = (100/(1+5%)^5) + ∑(100*1.5%)/(1 + 2.5%)^10