Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giai đoạn đáy

Giai đoạn đáy (Trough) trong chu kỳ kinh tế là khi nền kinh tế ở cuối giai đoạn suy thoái hoặc khủng hoảng, lúc mà nền kinh tế đang tăng trưởng âm.

Đây còn được xem là điểm bão hoà âm của nền kinh tế, khi mọi thứ gần như ở điểm thấp nhất của chúng.

Trong giai đoạn này, kinh tế vẫn tiếp tục đi xuống, nhưng chậm lại, cho tới khi các yếu tố ảnh hưởng tới giá cả và cung và cầu của hàng hoá, dịch vụ thu hẹp lại và được ghi nhận ở mức thấp nhất.