Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giai đoạn đỉnh

Giai đoạn đỉnh (Peak) là giai đoạn hưng thịnh nhất của nền kinh tế, khi mà sự tăng trưởng đã chạm mức cao nhất và các chỉ số kinh tế không thể tăng được nữa. Ở giai đoạn này thường tạo ra những bất cân xứng trong nền kinh tế mà cần phải được điều chỉnh về mức cân bằng.

Ví dụ như khi thị trường chứng khoán đã có giai đoạn tăng mạnh mẽ và vượt quá giá trị thực của nó, hoặc là cầu vượt cung trong thị trường bất động sản hoặc cung vượt cầu trong thị trường hàng hoá. 


Sau giai đoạn đỉnh, tất cả sẽ được điều chỉnh về mức hợp lý với sự hỗ trợ từ chính phủ hoặc có thể thị trường sẽ tự rơi vào trạng thái tự điều chỉnh.