Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lãi suất cơ bản

Lãi suất cơ bản (Benchmark interest rate) là mức lãi suất cơ bản dùng để so sánh với lợi tức của các tài sản khác. Thường, các ngân hàng thương mại sẽ lấy lãi suất cơ bản được đặt ra bởi ngân hàng nhà nước để làm mức cơ bản cho lãi suất tiền gửi các kỳ hạn.

Các nhà đầu tư thường so sánh lợi tức từ các loại tài sản của họ với lãi suất tiền gửi 1 năm, cho các khoản đầu tư ngắn hạn, và lãi suất trái phiếu chính phủ 3-5 năm, cho các tài sản dài hạn. Các loại tài sản rủi ro cao thường có một mức phí premium cộng vào trên lãi suất cơ bản.

Việc lựa chọn lãi suất cơ bản cũng rất quan trọng. Vì tuỳ theo thị trường hay tài sản đầu tư mà mình chọn, mình sẽ biết được hiệu suất sinh lời của danh mục mình đang tốt hơn hay kém xa thị trường chung, và qua đó có thể điều chỉnh lại danh mục để đạt được mức lợi tức tối đa.