Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nghiệp vụ thị trường mở

Nghiệp vụ thị trường mở (OMO) là một thuật ngữ quan trọng đối với thị trường tài chính và là một công cụ điều hành chính sách tiền tệ. Thị trường mở là nơi nhiều chủ thể tham gia với nhiều mục đích khác nhau, bao gồm ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại hay các tổ chức tài chính khác (công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư…).

Dưới góc độ tài chính, thị trường mở là nơi ngân hàng trung ương (tại Việt Nam là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) thực hiện các nghiệp vụ mua bán, trao đổi giấy tờ có giá - một loại công cụ nợ ngắn hạn được phát hành nhằm mục đích vay vốn ngắn hạn trên thị trường tài chính. Ngoài ra, thông qua nghiệp vụ thị trường mở, NHTW có thể can thiệp vào việc điều chỉnh lãi suất cũng như tỷ giá hối đoái, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển và tối thiểu các tác động tiêu cực từ biến động lãi suất.

Trái phiếu chính phủ thường là phương án được NHTW ưu tiên sử dụng trong các nghiệp vụ thị trường mở bởi tính thanh khoản cao cũng như ít bị ảnh hưởng khi thị trường biến động.

Ví dụ, NHTW sẽ tiến hành mua trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc khi muốn tăng cung tiền trên thị trường, làm tăng khoản dự trữ của các ngân hàng và giảm lãi suất cho vay. Khi đó, chi phí cho các khoản vay giảm - thúc đẩy các hoạt động vay đầu tư và sản xuất kinh doanh.