Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Rủi ro phi hệ thống

Rủi ro phi hệ thống (Unsystematic risk) là một loại rủi ro đặc trưng của một ngành hay doanh nghiệp cụ thể và có tác động trực tiếp lên giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó.

Loại rủi ro này có thể được giảm thiểu thông qua đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Ví dụ về rủi ro phi hệ thống có thể là sự kiện tai nạn máy bay trong ngành hàng không, thông tin xấu của một công ty chứng khoán hay một doanh nghiệp phá sản…, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp hoặc ngành đó.

Thuật ngữ này thường được các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá mức độ an toàn của các cổ phiếu và danh mục đầu tư.

Nếu nhà đầu tư chỉ đầu tư vào cổ phiếu của một công ty hoặc một ngành, họ có thể đang phải gánh chịu một mức rủi ro cụ thể cao.

Ngược lại, một nhà đầu tư theo nguyên tắc “không bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ”, với một danh mục đa dạng các loại hình đầu tư và cổ phiếu của các công ty khác nhau có thể giảm tác động của bất kỳ một bất lợi riêng lẻ nào tác động đến toàn bộ danh mục đầu tư.