Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đa dạng hóa danh mục đầu tư


Đa dạng hoá danh mục đầu tư (Diversification) là chiến lược quản trị rủi ro, thay vì chỉ đầu tư vào một loại tài sản, nhà đầu tư có thể kết hợp đa dạng đầu tư vào nhiều kênh tài sản trong cùng một danh mục để hạn chế rủi ro đến từ bất kỳ loại tài sản đơn lẻ nào và tối ưu hóa lợi nhuận đạt được. Đa dạng hóa giúp giảm rủi ro tài chính bằng cách không đặt toàn bộ tiền vào một nguồn đầu tư duy nhất.


Việc phân bổ danh mục đầu tư đa dạng vào các loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, tiền gửi tiết kiệm sẽ giúp nhà đầu tư quản trị rủi ro tốt hơn là dành toàn bộ tài sản đầu tư vào chỉ một kênh duy nhất. Nhà đầu tư cũng có thể đa dạng hóa bằng cách đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau hoặc trong các khu vực địa lý khác nhau.

Ví dụ: Danh mục đầu tư cổ phiếu có thể nắm giữ 3 - 5 cổ phiếu từ các ngành khác nhau trong nền kinh tế, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng khi một ngành bị tác động nặng nề ví một lí do khách quan nào đó.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đa dạng hóa không hoàn toàn loại trừ nguy cơ và không đảm bảo lợi nhuận. Nó chỉ giúp giảm nguy cơ tập trung, giảm tỷ lệ rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong danh mục đầu tư của bạn.