Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài khoản vãng lai

Tài khoản vãng lai (Current account) đề cập đến một loại tài khoản được sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng được sử dụng chủ yếu cho các giao dịch hàng ngày và thường xuyên. Cụ thể, tài khoản này thường phản ánh các giao dịch thương mại và tài chính giữa hai cá nhân hoặc tổ chức khi họ thực hiện các giao dịch với nhau.

Trong kinh tế vĩ mô, tài khoản vãng lai của một quốc gia ghi chép những giao dịch về hàng hóa và dịch vụ giữa người cư trú trong nước với người cư trú ngoài nước. Tài khoản vãng lai của quốc gia sẽ bao gồm: Cán cân thương mại hàng hóa (xuất, nhập khẩu), cán cân thương mại phi hàng hóa (vận tải, du lịch, dịch vụ, kiều hối, đầu tư), v.v. Tài khoản vãng lai thặng dư khi quốc gia xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu hoặc khi tiết kiệm nhiều hơn đầu tư. Ngược lại, tài khoản vãng lai thâm hụt khi quốc gia nhập hoặc đầu tư nhiều hơn.

Tài khoản vãng lai được chia thành 4 phần: 

- Thu nhập mà công dân của một nước kiếm được thông qua công việc hoặc từ đầu tư thực hiện ở nước ngoài. 

- Các khoản tiền trực tiếp bao gồm viện trợ nước ngoài và bất kỳ khoản tiền nào được người lao động ở một quốc gia gửi về cho gia đình ở quê hương của họ.   

- Thương mại (mua bán) hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia chiếm phần lớn nhất. 

- Sự tăng giảm của tài sản trong một quốc gia, bao gồm chứng khoán, bất động sản, dự trữ và tiền gửi ngân hàng.