Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bảng sao kê tài khoản

Bảng sao kê tài khoản (Account statement) là một tài liệu chứng minh các giao dịch tài chính của một tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định, hay còn được gọi là báo cáo tài khoản. Báo cáo tài khoản được cung cấp bởi các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, v.v cho khách hàng. 

Báo cáo tài khoản giúp khách hàng kiểm tra và theo dõi tình hình tài chính của mình, đồng thời phát hiện và báo cáo các giao dịch sai sót hoặc gian lận. Báo cáo tài khoản cũng có thể được sử dụng làm bằng chứng cho các mục đích khác như xin vay, xác minh thu nhập, khai thuế, v.v.

Bảng sao kê tài khoản có thể bao gồm các thông tin sau:

- Số dư đầu kỳ và cuối kỳ của tài khoản

- Các khoản thu và chi trong kỳ

- Các khoản lãi suất, phí dịch vụ, thuế hoặc các khoản khấu trừ khác

- Các giao dịch chuyển tiền, rút tiền, mua bán chứng khoán, vay nợ, trả nợ, v.v.

- Các thông tin liên quan đến tài sản, nợ phải trả, quyền lợi bảo hiểm, v.v.