Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bảo lãnh ngân hàng

Bảo lãnh ngân hàng (Bank Guarantee) là cam kết bằng văn bản của ngân hàng (bên bảo lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện/thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh.

Về bản chất, bảo lãnh ngân hàng được hình thành từ những bất ổn trong giao dịch và sự không tin tưởng lẫn nhau giữa bên bán và bên mua. Khi hai bên giao dịch mong muốn đảm bảo quyền lợi của mình và ngăn cản các rủi ro thì bên thứ 3 sẽ xuất hiện với vai trò bảo lãnh.

Các loại bảo lãnh khác nhau bao gồm bảo lãnh trái phiếu thực hiện, bảo lãnh thanh toán tạm ứng, bảo lãnh trái phiếu bảo đảm và bảo lãnh cho thuê.