Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Báo cáo đối chiếu ngân hàng

Báo cáo đối chiếu ngân hàng (Bank Reconciliation) được sử dụng để so sánh số tiền mặt trong hồ sơ của một doanh nghiệp với sao kê của ngân hàng.

Thông thường, việc ghi nhận số dư tiền mặt có thể có sự sai lệch do chênh lệch về thời gian, sai sót của doanh nghiệp hoặc do lỗi của ngân hàng. Việc đối chiếu ngân hàng dùng để tìm ra sự chênh lệch giữa số dư trên sổ tiền của doanh nghiệp và số dư trên báo cáo của ngân hàng.

Trong đó, sổ tiền mặt là ghi chép do doanh nghiệp chuẩn bị. Và sao kê ngân hàng là ghi chép của ngân hàng về doanh nghiệp.