Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lãi tính gộp

Lãi tính gộp (Add-On Interest) là một phương pháp tính lãi phải trả cho một khoản vay theo đó tiền lãi phải trả được xác định dựa trên khoản vay ban đầu và được cộng thêm vào khoản gốc.

Tổng tiền lãi và tiền gốc là số tiền phải trả khi đáo hạn.

Công thức tính Khoản vay theo phương pháp lãi gộp:

A là số tiền vay ban đầu,

r% là lãi suất hàng tháng,

t số kỳ trả nợ

T=(A+A*r%)/t

Ví dụ, công ty X vay công ty Y 100 triệu đồng, lãi suất 9% và sẽ trả trong 4 năm.

Số tiền gốc mà X phải trả hàng năm là: 100 triệu / 4 = 25 triệu

Số tiền lãi mà X trả hàng năm là: 100 triệu * 9% = 9 triệu

Tổng số tiền X phải trả Y hàng năm là: 25 triệu + 9 triệu = 34 triệu

Nếu bạn đi vay theo phương thức lãi suất gộp, mặc dù bạn đã trả lại một phần tiền gốc vào mỗi lần thanh toán, nhưng lãi vẫn bị tính dựa trên khoản vay ban đầu.

Nghĩa là bạn đang phải trả nhiều hơn nếu khoản vay được tính dựa trên lãi suất gộp.