Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quỹ khẩn cấp

Quỹ khẩn cấp (Emergency fund) là số tiền mà một cá nhân cất giữ để phòng hờ cho những lúc trong tình cảnh tài chính khó khăn và eo hẹp. Mục đích của quỹ khẩn cấp là cải thiện an ninh tài chính bằng cách tạo ra một tấm đệm, số dư tiền, để đáp ứng các chi phí không lường trước được, chẳng hạn như bệnh tật hoặc sửa chữa nhà do thiên tai. Quỹ khẩn cấp thường nên có một số tiền đủ lớn để trang bị cho các chi phí cần thiết trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, thường là từ ba đến sáu tháng.

Tài sản trong quỹ khẩn cấp thường là tiền mặt hoặc các tài sản có tính thanh khoản cao khác. Quỹ khẩn cấp sẽ giúp bạn trong việc hạn chế vay nợ lãi suất cao, thế chấp tài sản, hoặc làm suy yếu các khoản tiền dành ra cho hưu trí hay các mục đích tài chính khác.