Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Số dư tài khoản

Số dư tài khoản (Account balance) là số tiền còn lại trong một tài khoản tài chính tại một thời điểm cụ thể.

Số dư tài khoản = Tổng số tiền ra khỏi tài khoản - Tổng số tiền gửi vào tài khoản

Số dư tài khoản có thể được áp dụng cho nhiều loại tài khoản khác nhau, chẳng hạn như tài khoản tiết kiệm, tài khoản vãng lai, tài khoản thẻ tín dụng, hoặc tài khoản đầu tư.

Nó giúp người sử dụng biết được lượng tiền mà họ có thể sử dụng hoặc phải trả cho các giao dịch tài chính khác nhau.