Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Số tiền vay cơ sở

Số tiền vay cơ sở (Borrowing Base) là số tiền mà người cho vay sẵn lòng cho vay theo giá trị của tài sản thế chấp. Số tiền vay cơ sở được xác định bằng cách nhân giá trị tài sản thế chấp được giao (các khoản phải thu, hàng tồn kho, thiết bị) với hệ số chiết khấu.

Về cơ bản, việc xác định số tiền vay cơ sở dựa trên tài sản thế chấp sẽ giúp bảo vệ người cho vay. Thông thường, số tiền cho vay sẽ nhỏ hơn số tiền vay cơ sở.

Giả sử tổng giá trị tài sản thế chấp của một công ty là 200 triệu đồng, thì người cho vay có thể sẵn lòng cho vay khoảng 160-180 triệu đồng.