Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài chính cá nhân


Tài chính cá nhân (Personal finance) là thuật ngữ chỉ đến việc quản lý tiền bạc của một cá nhân. Nó bao gồm tất cả mọi thứ liên quan tới lập ngân sách, quản lý tiền ở ngân hàng, bảo hiểm, thế chấp, đầu tư, lập kế hoạch hưu trí, thuế và lập kế hoạch bất động sản. Khi nhắc đến tài chính cá nhân cũng là nhắc đến toàn bộ ngành cung cấp dịch vụ tài chính cho cá nhân, gồm tư vấn đầu tư, môi giới chứng khoán, ngân hàng.

Tài chính cá nhân là việc đạt được các mục tiêu tài chính mà bạn đã đặt ra cho tương lai, bao gồm cả mục tiêu trong ngắn hạn (như đi du lịch, mua xe, v.v.) hoặc các mục tiêu dài hạn (như tiền cho con học đại học, mua nhà, v.v.).  Theo đó, để đạt được mục tiêu tài chính, bạn cần có một kế hoạch tài chính cá nhân phù hợp, để quản lý chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư ngay hôm nay. 


Xem thêm:

Sử dụng bảng kế hoạch chi tiêu cá nhân trong quản lý tài chính

Cách quản lý chi tiêu tài chính trong gia đình