Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thẻ ghi nợ

Thẻ ghi nợ (Debit card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi số tiền và hạn mức thấu chi (nếu có) trên tài khoản thanh toán của chủ thẻ mở tại tổ chức phát hành thẻ. Có thể hiểu, thẻ ghi nợ là loại thẻ thanh toán dựa theo hình thức trả trước, chi tiêu và thực hiện giao dịch đúng với số tiền có trong tài khoản. Đây cũng được xem là nhược điểm của thẻ ghi nợ vì không có tính năng chi tiêu trước, trả tiền sau như thẻ tín dụng. Do đó, bạn chỉ có thể thực hiện thanh toán nếu còn đủ tiền trong tài khoản và không thể chi tiêu vượt quá số tiền trong thẻ.

Các loại thẻ ghi nợ bao gồm:

- Thẻ ghi nợ nội địa: Được dùng để thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ ở phạm vi nội địa.

- Thẻ ghi nợ quốc tế: Được sử dụng để thanh toán các sản phẩm và dịch vụ cả trong và ngoài nước. Thẻ ghi nợ quốc tế bao gồm thẻ ghi nợ quốc tế Visa và thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard.


Xem thêm: Có nên mua trái phiếu ngân hàng