Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tín dụng ngân hàng

Tín dụng ngân hàng (Bank Credit) là tổng số tiền mà một người hoặc doanh nghiệp có thể vay từ một tổ chức tài chính. Tín dụng ngân hàng của người đi vay được phê duyệt phụ thuộc vào khả năng trả nợ của họ và tổng số tiền tín dụng sẵn có để cho vay của tổ chức ngân hàng.

Tín dụng ngân hàng có thể được phân loại thành nhiều loại, tùy thuộc vào mục đích, thời hạn và điều kiện của khoản vay.