Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Các khoản dồn tích

Các khoản dồn tích (Accurals), trong kế toán, đề cập đến việc ghi nhận doanh thu và chi phí trong báo cáo tài chính của công ty trước khi các giao dịch tiền mặt liên quan phát sinh. 

Vào cuối kỳ, các khoản dồn tích sẽ được thực hiện bút toán điều chỉnh để phản ánh hoạt động kinh tế đã diễn ra nhưng chưa được ghi nhận.

Các khoản dồn tích cũng ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán, vì chúng liên quan đến tài sản và nợ phải trả phi tiền mặt.

Các tài khoản dồn tích bao gồm, các khoản phải trả, các khoản phải thu, các khoản nợ thuế tích lũy và tiền lãi tích lũy kiếm được hoặc phải trả.

Bằng cách ghi lại các khoản dồn tích, một công ty có thể đo lường những gì họ nợ trong ngắn hạn và doanh thu tiền mặt mà họ mong đợi nhận được.

Nó cũng cho phép một công ty ghi lại các tài sản không có giá trị tiền mặt, chẳng hạn như lợi thế thương mại.

Để ghi lại các khoản dồn tích trên bảng cân đối kế toán, công ty sẽ cần thực hiện các mục nhật ký phản ánh doanh thu và chi phí đã kiếm được hoặc đã phát sinh nhưng chưa được ghi nhận.

Ví dụ, nếu công ty đã cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng chưa nhận được khoản thanh toán, công ty sẽ thực hiện bút toán để ghi lại doanh thu từ dịch vụ đó dưới dạng dồn tích: ghi Nợ tài khoản "các khoản phải thu" và ghi Có tài khoản "doanh thu".

Mặt khác, nếu công ty đã phát sinh chi phí nhưng chưa thanh toán, công ty thực hiện bút toán ghi lại các khoản chi phí như một khoản dồn tích: ghi Nợ tài khoản "chi phí" trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và ghi Có tài khoản "các khoản phải trả".