Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chính sách kế toán

Chính sách kế toán (Accounting policies) là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể được thực hiện bởi đội ngũ quản lý của công ty trong quá trình lập báo cáo tài chính.

Chúng bao gồm mọi phương pháp kế toán, hệ thống đo lường và quy trình trình bày thông tin tài chính.


Chính sách kế toán khác với nguyên tắc kế toán ở chỗ: nguyên tắc là các quy tắc kế toán, còn chính sách là cách thức tuân thủ các quy tắc đó của công ty.

Các chính sách kế toán nhằm đảm bảo tính nhất quán và khả năng so sánh trong báo cáo tài chính trong một tổ chức theo thời gian.


Các chính sách này được sử dụng để giải quyết cụ thể các thông lệ kế toán phức tạp như phương pháp khấu hao, ghi nhận lợi thế thương mại, chuẩn bị chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D), định giá hàng tồn kho và hợp nhất các tài khoản tài chính.

Các chính sách này có thể khác nhau giữa các công ty, nhưng tất cả chính sách kế toán đều phải tuân thủ nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi (GAAP) và/hoặc chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Ví dụ, một công ty có thể có chính sách định giá hàng tồn kho bằng phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO), trong khi một công ty khác có thể sử dụng phương pháp chi phí bình quân gia quyền.