Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Doanh thu dồn tích

Doanh thu dồn tích (Accrued revenue) là doanh thu kiếm được từ việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng nhưng doanh nghiệp vẫn chưa nhận được thanh toán.

Theo nguyên tắc kế toán dồn tích, doanh thu phải được ghi nhận khi chúng phát sinh, bất kể dòng tiền nhận được.

Doanh thu dồn tích được ghi nhận là Khoản phải thu trên bảng cân đối kế toán để phản ánh số tiền mà khách hàng nợ doanh nghiệp.

Theo đó, kế toán ghi Nợ vào Khoản phải thu và ghi Có vào doanh thu dồn tích, và sẽ thực hiện bút toán điều chỉnh vào cuối kỳ.

Doanh thu dồn tích thường được sử dụng trong ngành dịch vụ, nơi các hợp đồng dịch vụ có thể kéo dài qua nhiều kỳ kế toán.

Nếu ghi nhận theo phương pháp kế toán gộp thì doanh thu và lợi nhuận sẽ tạo ấn tượng mơ hồ và không hữu ích để đánh giá hiệu quả kinh doanh.