Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khấu hao tài sản hữu hình

Khấu hao tài sản hữu hình (Depreciation) là việc hạch toán phần giá trị của tài sản giảm theo thời gian do hao mòn từ sử dụng hàng ngày hoặc giá trị kinh tế giảm đi trong suốt thời gian tài sản được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình khấu hao, giá trị ban đầu của tài sản hữu hình (như máy móc, thiết bị, nhà cửa, phương tiện, v.v.) được phân bổ một cách hợp lý qua các giai đoạn sử dụng của tài sản đó.

Điều này giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về hiệu quả sử dụng tài sản, giúp tính toán lợi nhuận và định giá tài sản một cách chính xác hơn trong quá trình quản lý và báo cáo tài chính.

Chi phí khấu hao làm giảm lợi nhuận và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ví dụ, vào đầu năm, doanh nghiệp mua 1 chiếc máy ủi trị giá 50 triệu đồng. Máy được sử dụng cho hoạt động kinh doanh ngay sau đó và thời gian sử dụng hữu ích ước tính là 10 năm.

Mức khấu hao hàng năm của máy, theo phương pháp khấu hao đường thẳng, được ghi nhận là: 50 triệu / 10 năm = 5 triệu đồng/năm.