Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khấu hao tài sản vô hình

Khấu hao hay hao mòn tài sản vô hình (Amortization) là quá trình phần bổ và hạch toán chi phí của tài sản vô hình trong toàn bộ thời gian sử dụng hữu ích của nó.

Chi phí khấu hao tài sản vô hình làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm tài chính, và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài sản vô hình là các loại tài sản không có hình thái vật chất, ví dụ như bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền, thỏa thuận nhượng quyền thương mại,...

Khác với tài sản hữu hình, các tài sản này thường không còn bất kỳ giá trị thu hồi nào, và doanh nghiệp sẽ ghi nhận chi phí của chúng cho tới khi chúng hết giá trị.

Tại Việt Nam, thời gian tính khấu hao của tài sản cố định vô hình tối đa không quá 20 năm, và tỷ lệ hao mòn thường tối thiểu là 5%/năm.