Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Năm tài chính

Năm tài chính (Fiscal year) là một khoảng thời gian kéo dài 12 tháng được các công ty hoặc tổ chức sử dụng để hạch toán báo cáo tài chính và hoạch định ngân sách khác.

Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam có xu hướng chọn năm tài chính trùng với năm dương lịch thường bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm,

Trong khi đó, nhiều quốc gia khác đều có năm tài chính khác so với năm Dương lịch.

Ví dụ, năm tài chính của rất nhiều công ty ở Mỹ bắt đầu tư 1/10 và kết thúc vào ngày 30/09. Các quốc gia như Anh hay Ấn Độ là 01/04 và kết thúc vào ngày  31/03.