Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lãi dồn tích

Trong kế toán, thuật ngữ lãi dồn tích (Accrued interest) hay lãi tích lũy, đề cập đến số tiền lãi phát sinh đối với một khoản vay cụ thể hoặc một nghĩa vụ tài chính khác nhưng chưa được thanh toán.

Thuật ngữ lãi dồn tích còn đề cập đến tổng lãi đã phát sinh của một trái phiếu kể từ lần cuối cùng được thanh toán.

Thông thường, lãi dồn tích được ghi nhận vào ngày cuối của kỳ kế toán dưới dạng bút toán điều chỉnh.

Ví dụ, công ty X có nghĩa vụ thanh toán tiền lãi vào ngày 20 hàng tháng, với kỳ kế toán là cuối mỗi tháng.

Vào tháng 4, công ty X đã thanh toán tiền lãi vào ngày 20, theo đó, công ty X sẽ ghi nhận lãi dồn tích cho 10 ngày trong tháng 4, từ ngày 21 đến ngày 30.

Trên báo cáo thu nhập, lãi dồn tích có thể được ghi nhận như là doanh thu dồn tích hoặc chi phí dồn tích, tùy thuộc vào việc công ty đó là người cho vay hay người đi vay.

Ngoài ra, với nguyên tắc ghi nhận kép, doanh thu và chi phí đó cũng sẽ được phân loại là tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn vì lãi tích lũy sẽ được nhận hoặc chi trả trong vòng 1 năm.