Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ngân hàng

Ngân hàng (Bank) là một tổ chức tài chính và trung gian tài chính chấp nhận tiền gửi và phân bổ những tiền gửi đó vào các hoạt động cho vay trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các thị trường vốn.

Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính, giúp kích thích kinh tế, hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp và cung cấp các giải pháp tài chính cho cộng đồng. Ngân hàng cũng phải tuân thủ các quy định và quy tắc được đặt ra bởi cơ quan quản lý tài chính của quốc gia.

Ngân hàng là một tổ chức tài chính và trung gian tài chính chấp nhận tiền gửi và phân bổ những tiền gửi đó vào các hoạt động cho vay trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các thị trường vốn. Một ngân hàng hoạt động như là người trung gian giữa nhà cung cấp vốn và người sử dụng vốn.Ngân hàng là một tổ chức tài chính và trung gian tài chính chấp nhận tiền gửi và phân bổ những tiền gửi đó vào các hoạt động cho vay trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các thị trường vốn. Một ngân hàng hoạt động như là người trung gian giữa nhà cung cấp vốn và người sử dụng vốn.Ngân hàng là một tổ chức tài chính và trung gian tài chính chấp nhận tiền gửi và phân bổ những tiền gửi đó vào các hoạt động cho vay trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các thị trường vốn. Một ngân hàng hoạt động như là người trung gian giữa nhà cung cấp vốn và người sử dụng vốn.Ngân hàng là một tổ chức tài chính và trung gian tài chính chấp nhận tiền gửi và phân bổ những tiền gửi đó vào các hoạt động cho vay trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các thị trường vốn. Một ngân hàng hoạt động như là người trung gian giữa nhà cung cấp vốn và người sử dụng vốn.

Các ngân hàng là một phần rất quan trọng của nền kinh tế bởi chúng cung cấp các dịch vụ cần thiết cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp. Là nhà cung cấp dịch vụ tài chính cung cấp một nơi an toàn để lưu trữ tiền mặt của khách hàng thông qua nhiều loại tài khoản như tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm và chứng chỉ tiền gửi. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng cung cấp tín dụng cho người dân và tập đoàn. Số tiền gửi tại ngân hàng và tiền mặt ngắn hạn, được sử dụng để cho người khác vay nợ dài hạn như vay mua ô tô, thế chấp và các khoản nợ liên quan.

Cũng giống như bất kì doanh nghiệp nào khác, mục tiêu của một ngân hàng là kiếm được lợi nhuận cho chủ sở hữu của nó. Các ngân hàng thực hiện điều này bằng cách tính lãi cho vay cao hơn so với số tiền họ trả cho những khoản được gửi tiết kiệm. Cụ thể là ngân hàng trả lãi 5% cho các tài khoản tiết kiệm và tính lãi 10% cho các khoản vay kiếm được lợi nhuận 5% cho chủ sở hữu.