Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nợ xấu

Nợ xấu (Bad debt) là các khoản nợ mà người đi vay không thể hoặc không đủ khả năng trả lại số tiền mà họ vay từ tổ chức tín dụng, theo hợp đồng.

Các khoản nợ xấu có thể gây ra hậu quả tiêu cực cho cả người vay và người cho vay.

Người đi vay sẽ gặp khó khăn trong việc được chấp thuận các khoản vay khác trong tương lai.

Người cho vay có thể mất đi số tiền mà họ đã cho vay, và sẽ bị ảnh hưởng về kết quả kinh doanh và sự uy tín.

Các ngân hàng ở Việt Nam có tỷ lệ nợ xấu trung bình từ 1% đến 3%.

Theo hệ thống CIC (Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam), các khoản nợ được phân loại theo 5 nhóm sau, và theo đó, nhóm nợ từ thứ 3 đến 5 được coi là nợ xấu.


1. Nợ đủ tiêu chuẩn: là các khoản nợ có khả năng thu hồi cả gốc lẫn lãi đúng thời hạn; và là các khoản nợ còn trong hạn hoặc chỉ quá hạn dưới 10 ngày.

2. Nợ cần chú ý: là các khoản nợ quá hạn từ 10 đến dưới 30 ngày; và các khoản nợ cơ cấu lại thời gian trả nợ lần đầu.


3. Nợ dưới tiêu chuẩn: là các khoản nợ quá hạn từ 30 đến dưới 90 ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời gian trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày; và các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng thanh toán lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng.

4. Nợ nghi ngờ mất vốn: là các khoản nợ quá hạn từ 90 đến dưới 180 ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời gian trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 đến dưới 90 ngày; và các khoản nợ cơ cấu lại theo thời gian trả nợ lần thứ hai.

5. Nợ có khả năng mất vốn: là các khoản nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn; và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn.