Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phương pháp kế toán

Phương pháp kế toán (Accounting method) là các quy tắc và chuẩn mực được sử dụng bởi một công ty hoặc một cá nhân để ghi nhận và báo cáo các giao dịch tài chính trong một kỳ kế toán nhất định.

Hai phương pháp kế toán phổ biến hiện nay là kế toán dồn tích và kế toán tiền mặt.


Phương pháp kế toán tiền mặt thường được sử dụng bởi các cá nhân, theo đó, doanh thu và chi phí sẽ được khi nhận khi chúng được thực thu và thực chi bằng tiền.

Trong khi phương pháp kế toán dồn tích thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp, ghi nhận doanh thu và chi phí khi chúng xảy ra, mặc dù dòng tiền chưa ghi nhận phát sinh.

Việc lựa chọn phương pháp kế toán sẽ có tác động đáng kể đến báo cáo tài chính của một công ty. Vì thế, phương pháp phải phù hợp với các yếu tố như quy mô, ngành, hoạt động công ty và yêu cầu pháp lý, đồng thời phải được áp dụng nhất quán để đảm bảo khả năng so sánh và độ tin cậy của báo cáo tài chính theo thời gian.