Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phương trình kế toán

Phương trình kế toán (Accounting equation) còn được gọi là phương trình bảng cân đối kế toán, là một nguyên tắc cơ bản của sổ sách kế toán kép, thể hiện mối quan hệ giữa ba yếu tố cơ bản là tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, được thể hiện như sau:

Tổng tài sản = Nguồn vốn

(hoặc) Tổng tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Trong đó, tài sản là các nguồn lực có giá trị do công ty kiểm soát, bao gồm cả tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Nợ phải trả là các nghĩa vụ tài chính mà công ty phải trả cho các bên thứ ba, bao gồm cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Và, vốn chủ sở hữu là phần vốn góp của các cổ đông và lợi nhuận tích lũy (giữ lại) của công ty.

Phương trình kế toán giúp đánh giá xem các giao dịch kinh doanh do công ty thực hiện có được phản ánh chính xác trong sổ sách và tài khoản hay không. 

Ví dụ: Công ty A có bảng cân đối kế toán cho năm tài chính đầy đủ gần nhất của mình:
Tổng tài sản: 100 tỷ VND
Tổng nợ phải trả: 30 tỷ VND
Tổng vốn cổ đông: 70 tỷ VND
Nếu tính vế phải của phương trình kế toán (vốn chủ sở hữu + nợ phải trả), Công ty A sẽ có (30 tỷ VND + 70 tỷ VND) = 100 tỷ USD, khớp với giá trị tài sản mà công ty báo cáo

Giới hạn của phương trình kế toán

Mặc dù phương trình kế toán đảm bảo bảng cân đối kế toán luôn cân đối tuy nhiên không thể cho nhà đầu tư biết chính xác công ty có đang hoạt động hiệu quả hay không. Vì thế, nhà đầu tư nên tham khảo và đánh giá dựa trên các chỉ số tài chính nhằm hiểu chính xác hơn về công ty.