Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài sản bị suy giảm giá trị

Tài sản bị suy giảm giá trị (Impaired asset), đề cập đến các tài sản có giá trị thực tế giảm mạnh vả không còn đủ để đảm bảo khả năng thu hồi lại giá trị ban đầu hoặc khả năng sinh lời trong tương lai.

Chủ yếu là bị tác động bởi một số nguyên nhân như sự suy yếu kinh tế, sự thất bại trong hoạt động kinh doanh, hoặc các yếu tố khác.

Điều này có thể xảy ra đối nhiều loại tài sản, bao gồm tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, khoản vay, hoặc tài sản vô hình như quyền sử dụng đất, giấy phép thương mại, hay các quyền sở hữu trí tuệ.

Khi một tài sản được xem là suy giảm giá trị, thì doanh nghiệp cần phải ghi nhận sự giảm giá đó trong báo cáo tài chính của họ.

Thông thường, việc ghi nhận này dẫn đến việc tạo ra một khoản dự phòng giảm giá để phản ánh giá trị thực của tài sản đó.

Khoản dự phòng này được trừ vào giá trị tài sản gốc để xác định giá trị thực tế của tài sản trong báo cáo tài chính, nghĩa là giá trị sổ sách của chúng sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng.