Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khoản dự phòng rủi ro

Khoản dự phòng rủi ro (Risk provision) là khoản tiền được trích ra từ thu nhập hay lợi nhuận trước thuế của một doanh nghiệp.

Khoản này nhằm đề phòng cho những chi phí, khoản lỗ dự kiến phát sinh hoặc những rủi ro tiềm ẩn trong tương lai, như giảm giá hàng tồn kho, không thu hồi được nợ hay các khoản phải thu khác.

Các tổ chức tài chính, chẳng hạn như ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm, thường trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư, các khoản cho vay.

Các doanh nghiệp sản xuất thường trích lập dự phòng cho hàng tồn kho và các khoản phải thu từ khách hàng.

Đối với các cá nhân, quỹ khẩn cấp cũng có thể được xem là một hình thức dự phòng rủi ro, vì đây là khoản tiền dự phòng cho các tình huống phát sinh ngoài ý muốn có thể gây ảnh hưởng đến tài chính của mỗi cá nhân.