Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Định giá trái phiếu

Định giá trái phiếu (Bond Valuation) là việc xác định giá trị hợp lý của trái phiếu.

Trong suốt vòng đời của trái phiếu, trái chủ sẽ được thanh toán cố định lãi suất định kỳ của trái phiếu. Tại thời điểm đáo hạn, trái chủ sẽ được thanh toán toàn bộ mệnh giá của trái phiếu.

Vì thế, giá trị hiện tại của trái phiếu sẽ bằng giá trị hiện tại của tổng các dòng tiền lãi dự kiến được chi trả và giá trị hiện tại của mệnh giá trái phiếu.

Công thức:

V(bond )= ∑C/(1+r)^T +F/[(1+r)]^T

Trong đó:

- C là dòng thanh toán coupon trong tương lai.

- R là lãi suất chiết khấu.

- F là mệnh giá của trái phiếu.

- T là số kỳ hạn của trái phiếu cho đến khi đáo hạn.