Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giao ước trái phiếu

Giao ước trái phiếu (Bond Covenant) là một điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý của thỏa thuận giữa tổ chức phát hành trái phiếu và trái chủ.

Giao ước trái phiếu được thiết kế để bảo vệ lợi ích của cả hai bên bằng cách đặt ra các hạn chế và yêu cầu cho nhà phát hành.

Khi một nhà phát hành vi phạm giao ước trái phiếu, nó có thể bị hạ bậc xếp hạng, làm tăng chi phí vay và giảm giá trị của trái phiếu.

Giao ước trái phiếu là một phần quan trọng trong các tài liệu pháp lí đi kèm với trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ.


Xem thêm:

Học đầu tư trái phiếu

Nên đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu