Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giấy tờ có giá

Giấy tờ có giá là một công cụ nợ ngắn hạn, không có bảo đảm, do các tập đoàn, doanh nghiệp phát hành để vay vốn ngắn hạn từ thị trường tài chính.

Nó thường được sử dụng để tài trợ cho các khoản nợ ngắn hạn như tiền lương, các khoản phải trả và hàng tồn kho. Thông thường, chỉ có các doanh nghiệp lớn, có mức tín nhiệm cao mới được cho phép phát hành giấy tờ có giá, thay vì đi vay trực tiếp từ các ngân hàng.

Giấy tờ có giá thường được phát hành theo hình thức chiết khấu, nghĩa là giá bán sẽ thấp hơn so với mệnh giá. Mức chênh lệch giá này phản ánh thu nhập của người sở hữu giấy tờ có giá, vì khi đáo hạn, họ sẽ được thanh toán với số tiền bằng mệnh giá.

Thời hạn của giấy tờ có giá có thể lên đến 270 ngày; các kỳ hạn dài hơn đòi hỏi phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch, do vậy chúng gần như không bao giờ được phát hành.

Đối với các doanh nghiệp, giấy tờ có giá cho phép họ tiếp cận vốn một cách nhanh chóng, dễ dàng và linh hoạt. Đồng thời, họ có thể hưởng lợi từ lãi cho vay thấp do co bản, giấy tờ có giá là một công cụ ít rủi ro.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, có hai nhược điểm chính của giấy tờ có giá thường được cân nhắc đến. Thứ nhất là mức lợi nhuận thấp, do rủi ro phát sinh là tương đối thấp.

Thứ hai là mệnh giá tối thiểu của giấy tờ có giá thường rất cao, có thể lên đến 1 tỷ đồng nghĩa là chi phí đầu tư ban đầu cũng cao tương tự.