Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trái phiếu bảo lãnh dự thầu

Trái phiếu bảo lãnh dự thầu (Bid Bond) được sử dụng nhằm đảm bảo bồi thường cho chủ sở hữu trái phiếu nếu nhà thầu không bắt đầu dự án.

Bảo lãnh dự thầu còn được hiểu là cam kết của ngân hàng với bên mời thầu (tức chủ dự án, người thụ hưởng bảo lãnh hoặc nhà đầu tư) nhằm đảm bảo rằng người tham gia dự thầu có đủ vốn cần thiết để thực hiện dự án.

Trường hợp người dự thầu phải nộp hoặc nộp không đầy đủ tiền phạt cho bên mời thầu thì ngân hàng sẽ thưc hiện nộp phạt thay.

Hầu hết các hợp đồng xây dựng công đều yêu cầu các nhà thầu bảo đảm giá thầu của họ bằng cách cung cấp trái phiếu đóng vai trò là phương tiện bảo vệ pháp lý và tài chính cho khách hàng.

Nếu không có bảo lãnh dự thầu, chủ dự án sẽ không có cách nào đảm bảo rằng nhà thầu mà họ chọn cho dự án sẽ có thể hoàn thành công việc đúng hạn.


Xem thêm:

Học đầu tư trái phiếu

Nên đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu