Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Yết giá trái phiếu

Yết giá trái phiếu (Bond Quote) là mức giá cuối cùng mà trái phiếu được giao dịch, được biểu thị bằng phần trăm mệnh giá và được chuyển đổi thành thang điểm.

Yết giá trái phiếu có thể được tính bằng hai phương pháp chính: giá trị phần trăm của mệnh giá (percentage of par value) và giá trị phần trăm của thu nhập (percentage of income).

Giá trị phần trăm của mệnh giá là tỷ lệ phần trăm giữa giá thị trường của trái phiếu và mệnh giá của nó.

Ví dụ, nếu một trái phiếu có mệnh giá 1000 đô la và được bán với giá 950 đô la, thì bond quote là 95%.

Giá trị phần trăm của thu nhập là tỷ lệ phần trăm giữa lãi suất thị trường của trái phiếu và lãi suất cố định của nó.

Ví dụ, nếu một trái phiếu có lãi suất cố định 5% và lãi suất thị trường là 4%, thì bond quote là 125%. Bond quote là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả và rủi ro của việc đầu tư vào trái phiếu.


Xem thêm:

Học đầu tư trái phiếu

Đầu tư vào trái phiếu có rủi ro không