Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giả định các yếu tố khác không đổi

Giả định các yếu tố khác không đổi (Ceteris Paribus) giả định rằng mọi biến số tham gia vào một mô hình kinh tế có giá trị không đổi nhằm tập trung phân tích ảnh hưởng sự thay đổi của biến số chính. Ví dụ, một nhà kinh tế muốn xem xét liệu nếu giá thịt bò tăng, lượng thịt bò người mua có giảm hay không. Theo đó, nhà nghiên cứu chỉ tập trung vào hai biến chính là giá thịt bò và lượng thịt bò được mua, bỏ qua các yếu tố khác tác động đến hai biến này như thị hiếu, sự thay đổi của giá cả hàng hóa thay thế, sự thay đổi mức độ e ngại rủi ro của người mua,…

Giả định các yếu tố khác không đổi không có nghĩa là trên thực tế, các yếu tố khác sẽ không thay đổi, nói đúng hơn, giả định này cô lập ảnh hưởng của một hay nhiều thay đổi cụ thể. Vì thế, giả định Ceteris Paribus chỉ có thể làm nổi bật các xu hướng chứ không phải là tuyệt đối. Chẳng hạn như xem xét tác động của nhu cầu lên giá cả, ở đây, biến phụ thuộc là giá cả, và biến độc lập là nhu cầu.

Mô hình này bỏ qua các tác động khác có thể ảnh hưởng lên giá cả và nhu cầu. Quy luật này nói rằng, nếu nhu cầu giảm xuống, giá sẽ giảm để đáp ứng nhu cầu, nếu tất cả các yếu tố khác không đổi.

Hầu hết các mô hình kinh tế vi mô và vĩ mô chính thống đều sử dụng giả định Ceteris Paribus, mặc dù một số nhà phê bình cho rằng giả định Ceteris Paribus có thể bỏ qua các vấn đề về con người.