Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment, FDI) là hình thức đầu tư vốn dài hạn của một cá nhân hoặc tổ chức của quốc gia này vào một quốc gia khác. FDI xảy ra khi một nhà đầu tư từ một nước (nước chủ đầu tư) có được một tài sản ở nước khác (nước thu hút đầu tư) đi cùng với quyền quản lý số tài sản đó.

FDI có thể mang lại nhiều lợi ích cho cả hai quốc gia. Đối với quốc gia đón nhận, FDI giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, cung cấp nguồn vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ và kiến thức. Đối với quốc gia đầu tư, FDI có thể mang lại lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ở quốc gia đầu tư và mở rộng sự hiện diện toàn cầu.

FDI là hình thức mang tính khả thi và hiệu quả kinh tế rất lớn cho một quốc gia. Vì vậy, để thu hút đầu tư nước ngoài, các nước được đầu tư cần phải cân nhắc đến các yếu tố như hành lang pháp lý rõ ràng, mở rộng thị trường, tăng sự hiện diện, tài nguyên thiên nhiên, chi phí lao động, môi trường kinh doanh,…