Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ

Giao dịch chênh lệch lãi suất (Currency carry trade) có nghĩa là bạn vay mượn một tài sản có lãi suất thấp, sau đó dùng số tiền này để mua một tài sản khác có lãi suất cao hơn. Như vậy, bạn chỉ phải trả lãi suất thấp cho tài sản đã vay, nhưng lại thu được lãi suất cao hơn từ tài sản đã mua. Lợi nhuận bạn thu được chính là nhờ sự chênh lệch lãi suất. Giao dịch chênh lệch lãi suất có thể áp dụng trên thị trường tiền tệ, cổ phiếu, hàng hóa, trái phiếu hoặc bất động sản, v.v.

Ví dụ: Giả sử, lãi suất tại Nhật Bản là 0.5%, trong khi tại Hoa Kỳ là 4%. Nhà giao dịch kỳ vọng lãi 3.5%, đây là mức chênh lệch giữa hai tỷ giá. Đầu tiên, nhà giao dịch sẽ vay đồng Yên và chuyển đổi chúng thành Đô la. Tiếp theo, đầu tư vào Đô la vào các tài sản trả theo lãi suất Hoa Kỳ. Tỷ giá hối đoái hiện tại: 1 Đô la = 115 Yên và nhà giao dịch vay 50 triệu Yên.

Sau khi chuyển đổi, số tiền mà người đó có là:  Đô la Mỹ = 50 triệu ÷ 115 =$434,782. Sau một năm đầu tư với tỷ lệ lãi suất 4% của Hoa Kỳ, nhà giao dịch có số dư cuối kỳ = $434,782 x 1.04 = $ 452,173. Bây giờ, nhà giao dịch nợ khoản tiền gốc 50 triệu Yên cộng với 0.5% tiền lãi. Tức là:  Số tiền nợ = 50 triệu yên x 1.005 = 50.25 triệu yên.  Nếu tỷ giá hối đoái giữ nguyên trong suốt năm và dừng lại ở mức 115, số tiền nợ bằng đô la Mỹ sẽ là:  Số tiền nợ = 50.25 triệu yên ÷ 115 = $ 436,956. Nhà giao dịch thu lợi từ chênh lệch giữa số dư đô la Mỹ và số tiền nợ = $ 452,173 – $ 436,956 = $ 15,217

Rủi ro lớn nhất trong giao dịch này là sự không chắc chắn của tỷ giá hối đoái. Như trong ví dụ trên, nếu đồng đô la Mỹ giảm giá trị so với đồng Yên Nhật, nhà giao dịch có nguy cơ mất tiền. Ngoài ra, những giao dịch này thường được thực hiện với đòn bẩy lớn, do đó, một biến động nhỏ trong tỷ giá hối đoái cũng có thể dẫn đến tổn thất lớn. Nhà giao dịch cần chuẩn bị kế hoạch kiểm soát rủi ro thật kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, giao dịch này chỉ có tác dụng trong dài hạn nhằm ăn chênh lệch lãi suất.