Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lương cơ bản

Lương cơ bản (Base pay) là mức lương ban đầu, hay mức lương thấp nhất được trả cho người lao động, không bao gồm trợ cấp, tiền thưởng hoặc khoản tăng lương.

Mức lương cơ bản của người lao động có thể được biểu thị theo mức lương theo giờ hoặc hàng tuần, hàng tháng, hoặc hàng năm.