Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thặng dư ngân sách

Thặng dư ngân sách (Budget surplus) là tình trạng tài chính của một chính phủ khi mà thu nhập cao hơn chi tiêu. Khi có thặng dư, chính phủ có thể dùng khoản này để tái đầu tư vào nền kinh tế thông qua xây dựng các công trình hạ tầng công cộng hoặc là để trả nợ.

Để có được thặng dư, những việc chính phủ có thể làm là tăng thuế, tăng xuất khẩu ròng và kích thích tiêu dùng trong nền kinh tế.