Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm

Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm (AAGR) thể hiện mức tăng trung bình về giá trị của một khoản đầu tư, danh mục đầu tư, tài sản hoặc dòng tiền riêng lẻ dựa trên cơ sở hàng năm.

Chỉ số AAGR sẽ giúp xác định xu hướng dài hạn, cung cấp cho nhà đầu tư ý tưởng về hướng đi trong tương lai của công ty.

AAGR là thước đo tuyến tính, không tính đến tác động của lãi kép.

Để tính đến lãi kép, tỷ lệ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) sẽ được sử dụng thay thế.

AAGR được tính đơn giản bằng cách cộng các tỉ lệ tăng trưởng của một loạt lợi nhuận qua các khoảng thời gian, có thể là theo tuần, tháng, hoặc năm chia cho số tuần, tháng, hoặc năm tương ứng.