Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tổng cung

Tổng cung (Aggregate Supply) là tổng số hàng hóa và dịch vụ nội địa được các doanh nghiệp cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định.

Tổng cung bao gồm cả sản phẩm tiêu dùng và tư liệu sản xuất, cũng như xuất khẩu và nhập khẩu.

Tổng cung tác động tương hỗ với tổng cầu để xác định mức thu nhập quốc dân.

Tổng cung có thể được phân tích theo ngắn hạn và dài hạn.

Trong ngắn hạn, tổng cung thường tăng khi mức giá trung bình tăng, vì các doanh nghiệp sẽ có động lực để sản xuất nhiều hơn khi có thể bán được với giá cao hơn.

Tuy nhiên, trong dài hạn, tổng cung không phụ thuộc vào mức giá mà chỉ phụ thuộc vào các yếu tố như công nghệ, nhân lực, vốn và chính sách của chính phủ.

Nó sẽ là một đường thẳng đứng biểu thị cho năng lực sản xuất tiềm năng của nền kinh tế.