Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khoản trả nợ tăng vọt

Khoản trả nợ tăng vọt (Balloon payment) là khoản tiền cuối cùng bạn phải thanh toán trước ngày đáo hạn của một khoản vay nợ tăng vọt, như là vay thế chấp, vay thương mại, hay những dạng vay dư nợ giảm dần khác.

Khoản thanh toán này thường lớn hơn nhiều so với các lần thanh toán trước đó, và có thể gây khó khăn cho người đi vay nếu họ không có đủ khả năng tài chính.

Khoản trả nợ tăng vọt khác với khoản vay thế chấp có lãi suất điều chỉnh, trong đó lãi suất sẽ thay đổi theo thời gian và không cần phải trả một khoản lớn ở cuối kỳ vay.

Khoản trả nợ tăng vọt có thể gặp rủi ro trong một thị trường nhà đất đang giảm, khiến người đi vay không thể bán được tài sản của họ để trả nợ.