Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow statement) là một báo cáo tài chính cung cấp dữ liệu tổng hợp về tất cả các dòng tiền mà một công ty nhận được từ các hoạt động đang diễn ra và các nguồn đầu tư bên ngoài. Nó cũng bao gồm tất cả các dòng tiền chi trả cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư trong một thời kỳ nhất định. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết dòng tiền mà doanh nghiệp tạo ra theo ba cách chính: thông qua hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, và hoạt động tài chính. Tổng của ba dòng tiền này được gọi là dòng tiền ròng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: Phần này liệt kê các giao dịch bằng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, bao gồm tiền thu được từ doanh thu, tiền chi cho chi phí hoạt động, lương thưởng, thuế và chi phí khác.

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: Phần này liệt kê các giao dịch bằng tiền liên quan đến việc đầu tư vào tài sản cố định, mua bán tài sản, và các hoạt động đầu tư khác.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính: Phần này liệt kê các giao dịch bằng tiền liên quan đến việc huy động vốn, bao gồm việc phát hành cổ phiếu, khoản vay, trả cổ tức và các hoạt động tài chính khác.

Nhìn chung, báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp người đọc hiểu về khả năng quản lý tiền một công ty, cũng như cách họ sử dụng tiền để duy trì và phát triển kinh doanh. Các số liệu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể được so sánh với các kỳ kế toán trước đó để đánh giá sự thay đổi dòng tiền theo thời gian.