Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cuộc chiến ủy quyền

Cuộc chiến ủy quyền (Proxy fight) đề cập đến hành động của một nhóm cổ đông “bắt tay” với nhau và cố gắng thu thập đủ phiếu bầu ủy quyền của họ, để giành được phiếu bầu tổ chức của công ty.

Đôi khi được gọi là "trận chiến ủy nhiệm", hành động này chủ yếu được sử dụng trong các cuộc tiếp quản công ty.

Trong quá trình tiếp quản công ty – đặc biệt là một cuộc tiếp quản thù địch – những người mua lại bên ngoài có thể cố gắng thuyết phục các cổ đông hiện hữu bỏ phiếu để loại bỏ một số, hoặc tất cả, ban quản lý cấp cao của công ty để dễ dàng nắm quyền kiểm soát tổ chức hơn

Ở mặt khác, việc này cũng có thể xảy ra nếu như một khi các cổ đông có những khiếu nại lên hội đồng quản trị của công ty rằng họ không hài lòng với một quyết định quản lý cụ thể.

Và khi các thành viên hội đồng quản trị từ chối lắng nghe, khiến các cổ đông bất mãn, họ có thể cùng nhau cố gắng thuyết phục các cổ đông khác để sử dụng phiếu bầu ủy quyền của mình trong chiến dịch thay thế các thành viên hội đồng quản trị bằng các ứng cử viên dễ tiếp thu hơn để thực hiện các thay đổi do cổ đông đề xuất.