Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Dự phòng nợ phải thu khó đòi

Dự phòng nợ phải thu khó đòi là dự phòng phần giá trị tổn thất của các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán và khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng có khả năng không thu hồi được đúng hạn.

Khi người vay không trả được nợ, khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi và số dư phải thu của khoản cho vay đều bị giảm đối với giá trị sổ sách của khoản vay.

Quy định về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi sẽ tuân theo Thông tư 200 và 133.

Khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi được tính vào chi phí và được trừ đi khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo năm để bù đắp tổn thất có thể xảy ra.

Nếu số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dư trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, kế toán sẽ ghi nhận:

- Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Có TK Dự phòng tổn thất tài sản

Nếu số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dư trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, kế toán sẽ ghi nhận

- Nợ TK Dự phòng tổn thất tài sản

- Có TK Chi phí quản lý doanh nghiệp