Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kết quả kinh doanh sau thuế

Kết quả kinh doanh sau thuế (Bottom Line) đề cập đến thu nhập, lợi nhuận, thu nhập ròng hoặc thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) của một công ty, được thể hiện ở dòng cuối cùng trên báo cáo thu nhập.

Thu nhập ròng của một công ty không được kết chuyển từ kỳ này sang kỳ khác giống như ghi nhận tài sản. Thay vào đó, vào mỗi cuối kỳ kế toán, kế toán viên sẽ chốt sổ các tài khoản tạm thời này và chuyển thành thu nhập giữ lại (được thể hiện ở bảng cân đối kế toán).

Từ đó, doanh nghiệp có thể sử dụng thu nhập ròng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như chi trả cổ tức cho cổ đông, mua lại cổ phiếu, hoặc bất kỳ hành động nào nhằm tăng cải thiện hoạt động kinh doanh.