Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lợi nhuận giữ lại

Lợi nhuận giữ lại (Retained earning) nằm trong phần vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán, là toàn bộ các lãi/lỗ chưa được phân phối lũy kế từ lúc thành lập doanh nghiệp cho đến thời điểm lập báo cáo tài chính, nên còn được gọi là lợi nhuận chưa phân phối.

Nói cách khác, đây là phần lợi nhuận thực tế còn lại sau khi doanh nghiệp hoàn tất các nghĩa vụ nộp thuế cũng như chia cổ tức cho cổ đông.

Phần lợi nhuận còn lại này thường được sử dụng để trả nợ hoặc tái đầu tư.

Một công ty phát triển qua nhiều năm thường có dòng thu nhập ổn định hơn và có xu hướng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ hay mới tham gia vào thị trường sẽ cần giữ lại một phần lớn lợi nhuận để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đối với cổ đông, đặc biệt là các cổ đông dài hạn - thường muốn công ty đặt việc cải thiện và phát triển hoạt động kinh doanh lên hàng đầu.

Họ sẽ muốn lợi nhuận giữ lại được sử dụng để tái đầu tư vào doanh nghiệp và nhận cổ tức dưới dạng cổ phiếu thay vì cổ tức tiền mặt.