Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Rủi ro kiểm toán

Rủi ro kiểm toán (Audit risk) là khả năng mà kiểm toán viên đưa ra ý kiến sai lệch về báo cáo tài chính của doanh nghiệp, khi báo cáo đó không phản ánh đúng tình hình tài chính thực tế.

Rủi ro kiểm toán bao gồm ba thành phần: Rủi ro cố hữu, Rủi ro kiểm soát và Rủi ro phát hiện.

Rủi ro cố hữu là khả năng mà các sai lệch có thể xảy ra trong báo cáo tài chính do các yếu tố nội tại của doanh nghiệp, như ngành kinh doanh, môi trường kinh tế, quy trình kế toán, v.v.

Rủi ro kiểm soát là khả năng mà các sai lệch không được phát hiện hoặc ngăn chặn bởi hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

Rủi ro phát hiện là khả năng mà các sai lệch không được phát hiện bởi các thủ tục kiểm toán của kiểm toán viên.

Kiểm toán viên cần đánh giá Rủi ro kiểm toán để xác định mức độ và phạm vi của các thủ tục kiểm toán cần thực hiện, nhằm cung cấp ý kiến kiểm toán có độ tin cậy cao.